Presentación de Propostas

Aberto prazo ata o 18/04/2022

Ábrese un novo período de presentación de propostas que finalizará o 18 de abril.
Calquera persoa, física ou xurídica, interesada en participar poderá enviar as súas propostas concretas en lingua galega ou en castelán, con independencia de se remitiu unha proposta durante o período de presentación de propostas comprendido entre o 25 de novembro de 2021 e o 22 de decembro de 2022. 
Para a presentación de propostas deberase:

Quero presentar unha proposta

    Datos para a proposta


    Protección de datos

    O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste Portal estará suxeito ao establecido pola Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais normativa de aplicación. Os datos achegados polo interesado utilizaranse, con carácter único e exclusivo, para os fins previstos no procedemento ou actuación que se trate. En ningún caso os referidos datos serán obxecto de tratamento ou de cesión a terceiros, se non é co consentimento inequívoco do afectado, ou nos supostos previstos nos artigos 6.2 e 11.2 da Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.


    En cumprimento do disposto na citada Lei Orgánica 15/1999, o cedente dos datos poderá, en calquera momento, exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición na forma que regulamentariamente se determine.

    Información legal